Aktuální informace na FacebookuFacebook
Facebook Kontakty YouTube
„Energie je to, co vše uvádí do pohybu“
Aristoteles, řecký filozof

Tělocvik a volný čas s úsměvem

V současné době již žádný lékař, pedagog nebo rozumný dospělý člověk nepochybuje o faktu, že optimální pohybová aktivita hraje v oblasti životního stylu každého člověka velmi důležitou roli.

Zároveň také nikdo nepochybuje o faktu, že období předškolního a školního věku člověka je nutné považovat za životní období, kdy se vytváří a formuje vztah člověka k pohybové aktivitě jako součásti jeho celoživotní seberealizace.

Po právu je předmět Tělesná výchova považován za významný faktor při formování životního stylu dětí předškolního a školního věku a to zejména v oblasti jejich individuálního zdraví.

Máme ale tři důvody, které poukazují na širší význam hodin tělesné výchovy a nad kterými bychom se měli zamyslet:

1. Proč nemůže tělocvik plnit zdravotní úlohu?

Skutečností je, že vzhledem k množství (2, maximálně 3 hodiny v týdnu) a nemožnosti optimalizace obsahu (ve třídě jsou děti hypoaktivní, hyperaktivní, normoaktivní – každé má jinou potřebu frekvence a intenzity pohybové aktivity, která v důsledku působí na jeho zdraví) nemůže tělesná výchova plnit úkol zdravotní.

Nezastupitelný význam a roli tělesné výchovy ale vidíme v oblasti kognitivní (poznávací) – položení základů velké škály pohybových dovedností a aktivit, které jsou pro děti zajímavé, motivující a jejich realizace má pro ně smysl. Jistě by potom učitelé neměli důvod konstatovat, že děti tělesná výchova nebaví a že stále více a více dětí se z hodin tělesné výchovy omlouvá.

2. Kde se v hodnotovém žebříčku tělocvik nachází?

U dětí je nutno vytvořit trvalý, kladný vztah a pozitivní postoj k pohybovým aktivitám. Jen tak je možno dostat tyto aktivity v jejich žebříčku hodnot na vyšší pozice a zajistit, aby tak děti chtěli trávit nejen hodiny tělocviku, ale i volný čas.

"Vytvořit trvalý vztah a pozitivní postoj k realizaci pohybových aktivit jako součást hodnotového žebříčku v životním stylu člověka (výchova a vzdělání k aktivnímu trávení volného času) – naučit se mít z pohybové aktivity radost, potěchu, pozitivní prožitek a v důsledku potřebu ji dlouhodobě a pravidelně realizovat."

3. Jak důležité je propojení školní TV s aktivitami ve volném čase?

Základem je vytvoření atmosféry a prostředí, kde se propojí školní telesná výchova s aktivitami ve volném čase. Propojení může probíhat ve dvou formách seberealizace a jejich kombinace:

V prostředí je potom reálné splnit požadavky optimální pohybové aktivity. To znamená její frekvenci a intenzitu adekvátně k možnostem a potřebám konkrétního dítěte.

Cílem projektu "Tělák nás baví" není citovat procenta nárůstu otylosti dětí a sekundárních onemocnění z toho plynoucí. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro možná jiný pohled na možnosti v oblasti pohybové aktivity a to jak ve školním, tak i volnočasovém prostředí.

Jsme si vědomi toho, že projekt sebou přináší i „obtížné“ situace (pořizovací náklady, možné organizační překážky, nepochopení pedagogů). Proto jsme se (mimo jiné) zaměřili na vysvětlení překážek, které mohou nastat v případě jeho realizace.

Současný obsah všech rubrik není obsahen konečným. Text bude průběžně doplňován o nové poznatky a zajímavosti autory stránek, ale naší snahou je, abyste i Vy na kontaktní adresu posílali Vaše zkušenosti, názory a stanoviska. V konstruktivní diskuzi dojdeme dál!

Výrok Aristotela neuvádíme jako motto našeho projektu jen tak. Chceme s jeho pomocí pedagogům sdělit, že k prosazení nového pohledu na obsah pohybové aktivity dětí, potřebují energii, která věc uvede i přes překážky v realitu.

» Zpět «

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.